Medicinsk Cannabis - En eksistentiel beslutning som udfordres af moralske forestillinger.

Copenhagen Anders Dahl Community
Skærmbillede 2015-03-30 kl. 01.07.17

Da jeg står overfor et længerevarende feltstudie i Californien, USA, som skal danne rammen for min kommende kandidatafhandling i antropologi ved Københavns Universitet, anmoder jeg hermed om økonomisk støtte til gennemførelse heraf. Studiet vil foregå i Los Angeles, hvor jeg undersøger moralske forståelser i forbindelse med medicinsk cannabis. Dette har været planlagt længe, og det er over de seneste år lykkedes mig at spare 16.000kr sammen til denne tur. Dette er dog ikke nok til at gennemføre projektet. Og da de lokale medvirkende i mit projekt arbejder på frivillig basis er der tale om et non-profit projekt. Desuden hr jeg ikke mulighed for at udføre betalt arbejde i perioden. Det er ikke lykkedes mig at modtage tilstrækkelig støtte gennem legater eller sponsorrater, hvorfor jeg stadig mangler en stor del af midlerne til at realisere min rejse og de tekniske redskaber, som jeg får brug for, for at kunne gennemføre projektet. Jeg håber, at den følgende beskrivelse vækker jeres interesse, og at jeg i kraft af min økonomiske situation vil komme i betragtning til støtte

Projektbeskrivelse:

Dette feltarbejde omhandler medicinsk behandling med cannabis og sætter fokus på de moralske gråzoner, som kan opstå ved medicinering med planten. I Danmark tyer flere patienter med diverse lidelser til selvmedicinering med cannabis, hvilket ifølge loven gør dem kriminelle. Derudover er cannabis en kontroversiel plante, som giver anledning til politiske stridigheder verden over. Lande som USA, Portugal og Holland har implementeret forskellige modeller for legalisering. Men spørgsmålet om legalisering er komplekst, da planten er en hybrid, der mobiliseres, italesættes og anvendes forskelligt. Sundhedsmæssige overvejelser opvejes mod samfundsmæssige, og debatten går fra det indre af hjernebarken til sociokulturelle omstændigheder i bestemte geografiske områder. Derfor er debatten ikke én samlet kontrovers med en fælles præmis men i lige så høj grad en kamp om planten og dens definitionsramme. Den repræsenteres forskelligt og aktiverer i sine repræsentationer forskellige aktører omkring sig, der alle har det til fælles, at de må forholde sig til lovgivningen ved anvendelse af planten. I USA har man valgt at legalisere cannabis i flere delstater. Californien var i 1996 først til at lovliggøre dyrkning og salg i behandlingsmæssig sammenhæng. Denne delvise legalisering afspejler dog en stigende vestlig tendens til at anerkende cannabissens medicinske effekter. Samtidig viser empiri, at der i Californien opstår en række juridiske og moralske gråzoner, som kan være vanskelige at navigere i. Debatten omkring cannabis er i USA (som i Danmark) bundet op på spørgsmål om legalisering, og der benyttes moraliserende retorik som afspejler aktørernes ideologier. Nogle patienter udtrykker, at de føler sig stigmatiseret som misbrugere eller afvigere fra en udefineret samfundsnorm, men finder social anerkendelse i miljøer med andre cannabis-patienter. En beslutning om behandling med cannabis bliver altså en eksistentiel beslutning, som udfordres af moralske forestillinger om, hvad der kan accepteres i forskellige sociale sammenhænge. Nærværende feltarbejde zoomer ind på dette spændings-felt med udgangspunkt i følgende problemformulering:

Hvordan produceres og forhandles moralske forståelser mellem forskellige aktører i en kontekst af medicinsk behandling med cannabis i Los Angeles, Californien?

Da jeg er særligt interesseret i, hvordan cannabis opfattes og italesættes forskelligt af forskellige aktører i forskellige faser af distributionskæden fra frø til medicin, vil jeg anvende George Marcus’ metodologi om multisided fieldwork (Marcus 1998). Han anbefaler, at man tager udgangspunkt i et objekt, og følger dens cirkulation og manifestationer gennem flere kontekster. En del af feltarbejdet vil foregå i et dispensary, som er et kollektiv  drevet af mennesker med indgående kendskab og erfaring med cannabisbehandling. Stedet er en empirisk indgangsvinkel til samspillet mellem patienter og pårørende samt for- og be- handlere, der må navigere i modstridende lovgivning og kulturelle, moralske opfattelser. Samtidig giver det adgang til en daglig praksis, hvor jeg som ”lærling” har mulighed for at opnå et kulturelt blik for, hvad der er på spil i sådanne møder.

Da udveksling af cannabis stadig er kontroversielt efter 18 års legalisering, er miljøet meget lukket og mange aktører er påpasselige med, hvad de siger til hvem. Min bestræbelse på at indsamle lødig empiri er derfor afhængig af deltagelse på kontekstens præmisser, hvorigennem emiske begreber og indlejrede sociale logikker tydeliggøres. Ved at indtage lærlingens position, eksponeres jeg direkte for oplevelser, som et dispensary normalt faciliterer. På den måde forventer jeg at opnå et kulturelt blik, der gør hverdagens indforståethed forståeligt, og derved benytte deltagerobservationens selvbiografiske kvalitet i formidlingen. De uformelle samtaler, som opstår i deltagelsen, kan fungere som udgangspunkt for mere strukturerede interviews senere i forløbet, hvor udvalgte temaer, undersøges mere indgående. Jeg er her bevidst om, at patienter og læger der fravælger cannabis, kan bidrage med relevant data, og jeg vil opsøge dem i bestræbelsen på at belyse modsatrettede opfattelser og erfaringer.

Et studie af medicinsk cannabis kan belyse kulturelle opfattelser og konstruktioner af rigtigt og forkert indenfor behandling af sygdom. Medicinering med cannabis rejser en række etiske dilemmaer, og indskriver sig dermed i antropologiske teorier om moralsk økonomi. Fra en bredere vinkel kan mit feltarbejde bidrage til en større forståelse af moderne medicinsk teknologi og dens sociale og kulturelle implikationer. Antropologisk litteratur om cannabis vidner om kulturel variation i opfattelser af plantens beskaffenhed. Studiet vil derfor også bidrage til dette vidensfelt. Samtidig får det en anvendt relevans, da det er med afsæt i den danske cannabisdebat, jeg har valgt at foretage undersøgelsen i USA. Danske cannabispatienter efterlyser en lempelse af lovgivningen, og udtrykker frustration over den sociale stigmatisering, som deres selvmedicinering medfører. Netop derfor er det relevant med et studie af, hvordan lignende problemstillinger har udfoldet sig et sted, hvor man har mange års erfaring med delvis legalisering på området.  Det skal dog pointeres, at jeg ikke ubetinget antager, at erfaringer og praksisser i Californien er moralsk bedre eller mere anstændige. Det er snarere et studie af, hvordan forskellige opfattelser af moral influerer legitimeringen af valg og fravalg af lægemidlet. Jeg skelner således mellem min egen vision og mine informanters opfattelser, men har en forhåbning om, at studiet kan bidrage til en debatten herhjemme ved at fokusere på syge menneskers behov og ret/ikke-ret til behandling med cannabis.

Økonomisk støtte til projektet anvendes til flg. udgifter:

  • Flybilletter
  • Forsikring
  • Visum
  • Transport
  • Husleje
  • Califonia ID og øvrig dokumentation
  • Telefon/Internet
  • Optageudstyr/faglitteratur
  • Forplejning
  • Administrative udgifter
Afsluttet
Støt med andet

Incitamenter

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet